Η επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκε στη δράση «3.α.1.4«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». Η δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Ο συνολικός προϋπολογισμός  (100% Δημόσια  Δαπάνη) της επένδυσης με κωδικό ΝΑΙΕ2-0283443 είναι 10.000,00€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς  Πόρους  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου»2014-2020. Η επιχείρηση ήταν πολύ μικρή κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Ενισχύθηκε ο Τομέας δραστηριότητας 55.10.10.01 – Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β’ κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο. Η έγκριση δόθηκε στις 13/04/2021.